Адреса:

Омладинска 3
19350 Књажевац, Србија

Контакт телефон:

Телефон/факс: 019/3731-324
Секретар: 019/3732-606

Вести

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

Програм професионалне оријентације

Програм професионалне оријентације у основној школи има за циљ да развије спремност ученика да стичу знања и искуства о себи и свету рада како би доносили реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељивања, свесни шта оне значе за каснија образовна и професионална опредељења као и успех у раду.

Општи задаци професионалне оријентације реализоваће се кроз конкретизоване задатке у оквиру професионалног информисања, саветовања и праћења развоја и успешности ученика у школи и то кроз све облике васпитно-образовног рада: обавезни наставни процес, додатна настава, слободне активности, одељењске заједнице, часови разредног старешине, родитељски састанци.

Носиоци активности из оквира професионалне оријентације су: учитељи, одељењске старешине, предметни наставници, психолог, педагог, социјални радник, родитељи и стручна лица других институција. Координатор активности професионалне оријентације је Јасмина Милетић, психолог.

При постављању задатака из оквира програма професионалне оријентације пошло се од савремених научних сазнања о карактеристикама професионалног развоја и избору занимања и реалних могућности примене тих сазнања, резултата истраживања у процесу самовредновања у кључној области Достигнућа ученика,  као и од “Основа програма професионалне оријентације у Школи” (“Просветни гласник бр. 2/91”).

Општи задаци

  1. Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да сами свесно доприносе сопственом професионалном развоју.
  2. Упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег васпитања и образовања и њихово оспособљавање за самостално прикупљање информација које се односе на свет рада и систем средњег образовања.
  3. Формирање правилних ставова према раду
  4. Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања
  5. Подстицање ученика на испитивачко, експлоративно понашање према себи и свету рада
  6. Успостављање сарадње са ученичким родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци у подстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја
  7. Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика

                             Активности професионалне оријентације у 1., 2. и 3. разреду

 СЕПТЕМБАР

РЕАЛИЗАТОРИ

1

Програмирати наставне теме и јединице кроз које се могу остварити задаци професионалне оријентације

учитељи

2

Пружење помоћи родитељима у процесу формирања општих радних новика код њихове деце у породичним условима

учитељљи и

стручни сарад.

3

Упознавање са знимањима и радним местима у школи

учитељи

4

Организовање изложбе ликовних радова на тему “Моја учитељица-учитељ”

учитељи

 ОКТОБАР

РЕАЛИЗАТОРИ

1

Развијање индивидуалних потреба за радом учешћем у активностима у току Дечје недеље

учитељи, стручни сарадници

2

Уочавање ученика са израженијим способностима и предузимање мера за њихове организовано подстицање

психолог

3

Ангажовање ученика у предвиђеним активностима у оквиру

изборних предмета (народна традиција, чувари природе)

наставници изборних предмета

 НОВЕМБАР

РЕАЛИЗАТОРИ

1

Израда писменог састава на тему “Моје будуће занимање”

учитељи

2

Подстицање родитеља да се у кругу породице разговара о различитим занимањима

учитељи, родитељи

3

Мотивисање ученика да запажају и посматрају рад људи око себе (коришћење текста из уxбеника, на основу сопственог свакодневног искуства)

учитељи

 ДЕЦЕМБАР

РЕАЛИЗАТОРИ

1

Организовање различитих врста игара (иматитативна, квизови, пантомима и друго) у циљу упознавања са светом рада и занимања

учитељи

2

Уочавање сличности и разлика међу појединим занимањима (часови ОЗ, свет око нас…)

учитељи

3

Уочавање, сагледавање принципа поделе рада (интелек-туални, производни и услужни) организовањем разговора на тему “Како постаје књига, филм, новине” и слично

учитељи

 ЈАНУАР-ФЕБРУАР

РЕАЛИЗАТОРИ

1

Стицање почетних сазнања о чиниоцима и методама успешног учења и рада и на основу тога формирање одговарајућих навика ( индивидуални разговори са ученицима, часови ОЗ и редовне наставе)

педагог, учитељи

2

Изграђивања особина личности битних за рад као што су уредност, упорност, прецизност итд.

учитељи, родитељи и      стр. сарадници

3

Мини истраживање: Преференције занимања код ученика

психолог, педагог

 МАРТ

РЕАЛИЗАТОРИ

1

Посета библиотеци или музеју

учитељи

2

Формирање правилних ставова према раду (значај занимања, превазилажење предрасуда о “мушким и женским пословима”)

родитељи, учитељи

3

Израда ликових радова на тему “Занимање мојих родитеља”, “Занимање људи које познајем”

учитељи

 АПРИЛ

РЕАЛИЗАТОРИ

1

Приликом одређивања готовости за полазак у школу извршити процену способности и особина личности у циљу подстицању свих аспеката развоја

психолог

2

Подстицање ученика за бављењем физичким, школским активностима ради постизања опште физичке спремности ( уређење школског дворишта, садња и неговање цвећа и др.)

учитељи, родитељи

 МАЈ

РЕАЛИЗАТОРИ

1

Сазнавање и уочавање основних карактеристика занимања и послова у пољопривреди (коришћење текстова из уxбеника) посматрањем и непосредним учешћем

учитељи

2

Упознавање са светом занимања применом различитих врста игара типа “радионичарства”

учитељи,           стр. сарадници

3

Процена готовости за полазак у школу

психолог, педагог

 ЈУН

РЕАЛИЗАТОРИ

1

Израда цртежа “Моја учитељица-учитељ”

учитељ

2

Упознавање са светом рада и занимања применом игара “радионичарског: типа

психолог

Активности професионалне оријентације у IV, V и VI разреду

 СЕПТЕМБАР

РЕАЛИЗАТОРИ

1

Планирање наставних тема и наставних јединица кроз које се могу остварити задаци професионалне оријентације

учитељ, предметни наставници

2

Евидентирање ученика са израженијим посебним способностима ради њиховог укључивања у секције, до-датну наставу и друге облике васпитно-образовног рада

Предметни настав-ник, стр. сарадници

 ОКТОБАР

РЕАЛИЗАТОРИ

1

Учвршћивање радних навика и осопособљавање за рационално програмирање дневних обавеза ( часови ОЗ, свакодневни контакти са ученицима…)

Одељењске ста-решине, стр. сарадници, учитељи

2

Мотивисање ученика да у слободном времену реализују своја интересовања и способности упражњавањем различитих хобија

Одељењске  старе-шине и родитељи

 НОВЕМБАР

РЕАЛИЗАТОРИ

1

Мини истраживање – Преференције занимања код ученика

психолог, педагог

2

Подстицање родитеља да код своје деце реално сагле-давају здравствене и физичко-физиолошке индикације за бављење одређеним занимањима

одељењске старешине

 ДЕЦЕМБАР

РЕАЛИЗАТОРИ

1

Подстицање ученика да стичу реалан увид у своје способности у циљу адекватног каналисања професио-налних интересовања

психолог, одеље-њске старешине

2

Упознавање ученика са различитим подручјима и областима рада применом игара “радионичарског типа”

психолог, одеље-њске старешине

 ЈАНУАР-ФЕБРУАР

РЕАЛИЗАТОРИ

1

Даље праћење психофизичког развоја ученика ради про-цене структуре и достигнутог нивоа њихових способности

предметни настав-ници, психолог

2

Помоћ ученицима са мање израженим општим и специфичним способностима у циљу адекватног форми-рања њихових професионалних интересовања

одељењске ста-решине психолог

 МАРТ

РЕАЛИЗАТОРИ

1

Мотивисање и укључивање у спортске и друге физичке активности (на часовима физичког васпитања, учешће ученика у сређивању школског простора, учешће у кућним пословима)

Одељењске ста-решине родитељи

2

Упознавање ученика са променама који настају у свету рада и занимања (информисање о старим занатима уз посету некој од занатских радњи)

Одељењске ста-решине и стручни сарадници

3

Упознавање ученика са различитим подручјима и областима рада кроз “радионичарство”

Стручни сарадници Одељењске ста-решине

 АПРИЛ

РЕАЛИЗАТОРИ

1

Посета предузећима Азаро, Фалк Ист

Одељењске старешине

2

Информисање ученика о занимањима и карактеристи-кама послова из области саобраћаја

Предметни наста-вник

3

Даљи рад на учвршћивању радних навика и оспособљавање за рационално програмирање дневних обавеза

Одељењске ста-решине, родитељи, стручни сарадници

 МАЈ

РЕАЛИЗАТОРИ

1

Подстицање ученика (упућивањем на часописе, ТВ емисије, литературу, посматрање рада и послова људи у непосредној околини) да и сами трагају за додатним ширим информација о подручјима рада и занимања

предметни настав-ници, стручни сарадници

2

Указивање родитељима на потребу подстицаја деце да се баве различитим активностима у породичним условима

Одељењке ста-решине, родитељи

3

Упозавање ученика са компјутерском технологијом и роботиком

Преметни настав-ници

 ЈУН

РЕАЛИЗАТОРИ

1

Упознавање и информисање ученика о занимањима и пословима

предметни наставници

2

Упућивање ученика на изворе ширих информација о подручјима рада и занимања

Одељењске ста-решине, стр. сар.

3

Подстицање ученика да и сами трагају за додатним, ширим информацијама о подручјима рада и занимања

Одељењске ста-решине, стр. сар.

Активности професионалне оријентације у VII и VIII разреду

 СЕПТЕМБАР

РЕАЛИЗАТОРИ

1.Реализација радионица из пројекта „Професионалана оријентација на преласку из сновне у средњу школу“

2.Програмирање наставних тема и јединица кроз које се могу остварити задаци професионалне оријентације

одељенске старешине

предметни наставници

3.Израда посебних програма за професионално усмеравање       ученика који постижу надпросечне резултате из више

наставних предмета или из појединих наставних предмета

Одељењске ста-решине, стручни сарадници

 4.Сарадња са стручним лицима Републичког завода за тржи-    ште рада ради потпуније помоћи ученицима и родитељима

стручни сарадници

 ОКТОБАР

РЕАЛИЗАТОРИ

1.Реализација радионица из пројекта „Професионалана оријентација на преласку из сновне у средњу школу“

2.Саветодавни разговори са ученицима који имају тешкоће у психофизичком развоју у циљу каналисања њихових професионалних интересовања

стручни сарадници предметни наставници

 3.Информативни и саветодавни разговори са родитељима у циљу њихове едукације ради што успешније помоћи деци приликом њиховог професионалног опредељивања

стручни сарадници

 НОВЕМБАР

РЕАЛИЗАТОРИ

1.Реализација радионица из пројекта „Професионалана оријентација на преласку из сновне у средњу школу“.

2.Испитивање професионалних интересовања ученика

одељенске старешине

 Информисање ученика и родитеља о подручјима рада, за-нимањима и пословима организовањем групних разгово-ра уз повремено учешће стручњака из одређених области

стручни сарадници

 3.Информисање о професионалном развоју и упознавање ученика са образовним профилима, занимањима, посло-вима и другим питањима везаним за област пољоприв-реде, производње и прераде хране, шумарства и обраде дрвета

Предметни наставници

 ДЕЦЕМБАР

РЕАЛИЗАТОРИ

1.Реализација радионица из пројекта „Професионалана оријентација на преласку из сновне у средњу школу“

2.Професионално саветовање ученика

одељенске старешине

стручни сарадници

3.Представљање области рударства и металургије, геологије и хидрометеорологије

Представници средњих школа

 4.Саветодавни информативни разговор са родитељима

психолог, педагог

 ЈАНУАР-ФЕБРУАР

РЕАЛИЗАТОРИ

1.Реализација радионица из пројекта „Професионалана оријентација на преласку из сновне у средњу школу“

2.Представљање области електротехнике, машинства и обраде метала

одељенске старешине

Представници средњих школа

3.Подстицање родитеља кроз информативно -едукативни и саветодавни рад да својој деци пруже адекватну помоћ при избору школе и занимања

стручни сарадници

 4.Информисање ученика о условима уписа у војне школе и војним занимањима

представници војске

 МАРТ

РЕАЛИЗАТОРИ

1.Реализација радионица из пројекта „Професионалана оријентација на преласку из сновне у средњу школу“

2.Представљање области а) хемије, метала, графичарства, б) текстилства и кожарства и в) уметничких занимања и школа

одељенске старешине

Представници средњих школа

3.Обилазак предузећа и упознавање са процесом рада и информатичким системима

Одељењске ста-решине, стр. сар.

 4.Спровођење анкете о избору и упису у средње школе

стручни сарадници

 АПРИЛ

РЕАЛИЗАТОРИ

1.Реализација радионица из пројекта „Професионалана оријентација на преласку из сновне у средњу школу“

2.Представљање области а) геодезије и грађевинарства,      б) делатности личних услуга

одељенске старешине

Представници средњих школа.

3.Упућивање ученика на изворе информација о професионалној оријентацији

стручни сарадници

 4.Помоћ ученицима ради усклађивања њихових професионалних интереса и способности

психолог

 МАЈ

РЕАЛИЗАТОРИ

1.Реализација радионица из пројекта „Професионалана оријентација на преласку из сновне у средњу школу“

2.Представљање области а) саобраћаја, б) трговине, угоститељства и туризма

одељенске старешине

Представници средњих школа

3.Представљање области а) економије, права и админи-страције, б)здравства и социјалне заштите

Представници средњих школа

 4.Остваривање сарадње са средњим школама ради свестраније помоћи ученицима у професионалном информисању

(презентације средњих школа, посета средњим школама)

стручни сарадници

 ЈУН

РЕАЛИЗАТОРИ

1.Реализација радионица из пројекта „Професионалана оријентација на преласку из сновне у средњу школу“

2.Пружање помоћи ученицима ради успешног полагања завршног испита

Одељенске старешине, педагог

  3.Саветодавни рад са ученицима

Педагог, психолог

 4.Саветодавни рад са родитељима

Одељенске наставници

 5.Анализа успеха ученика на завршном испиту и остварења листа жеља

Стручни сарадници

ПРОЈЕКАТ „ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА НА ПРЕЛАЗУ ИЗ ОСНОВНЕ У СРЕДЊУ ШКОЛУ“

 

ЦИЉ: подстицање младих да путем активног учешћа у петофазном процесном моделу професионалне оријентације преузму одговорност за своју будућност, упознају себе и своје способности, путеве школовања и путеве каријере, да промишљено донесу одлуку о избору школе или да се укључе у свет рада и на тај начин постигну успех у планирању своје каријере.

 

 

7. разред

ОБЛАСТ

ЦИЉ

Ред.

број

НАЗИВ РАДИОНИЦЕ

Време реализације

 

 

1. САМОСПОЗНАЈА

Освешћивање личних  афинитета и капацитета младих у оквиру стицања реалне слике о себи.

1.

Представљање програма и портфолиа

октобар

2.

ПО и договарање о начину рада

-//-

3.

У свету интересовања

-//-

4.

У свету вештина и способности

новембар

5.

Пут способности

-//-

6.

У свету вредности

-//-

7.

Самоспознаја – аутопортрет

-//-

8.

У очима других

децембар

9.

Какав/каква сам у тиму

-//-

10.

Мој тип учења

-//-

11.

Ја за 10 година

-//-

12.

Моја очекивања (родитељи и деца заједно)

јануар

2. и 3. ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРЕТРАЖИВАЊЕ – МОГУЋНОСТИ ШКОЛОВАЊА И КАРИЈЕРЕСтицање знања о различитим информационим понудама о школи и занимању, као и оспособљавање младих да активно и самостално користе расположиве информационе понуде

13.

Слика савременог света рада

фебруар

14.

Прикупљање и начини обраде информација о школама и занимањима

-//-

15.

Повезивање области рада са занимањима

-//-

16.

Путеви образовања и каријере

-//-

17.

Припрема за интервју

март

18.

Спровођење интервјуа

-//-

19.

Припрема сусрета са експертима у нашој школи

-//-

20.

Експерти у нашој школи

-//-

 

 

 

 

 

4.

РЕАЛНИ СУСРЕТИ

 

5.

ОДЛУКАУпознавање са светом рада и опробавање младих у аутентичним ситуацијама у свету рада;Ученици који су учествовали у програму професионалне оријентације, оснажене су у тој мери да могу самостално да донесу одлуку о даљем школовању и занимању.

21.

Осврт на резултате информисања

април

22.

Посета средњој школи

-//-

23.

Посета предузећу/установи

-//-

24.

Евалуација програма професионалне оријентације за 7. разред

април

   Напомена: Зависно од организације образовно-васпитног рада и других активности у школи, током године је могуће сажимање радионица или померање термина за њихово извођење. Овај програм ће се реализовати у две групе, а реализатори су наставници, Миљан Миљковић, Јелена Петровић и чланови ТПО, Драган Стојановић, Милан Димитријевић и Јасмина Милетић.

 

 

 

ПРОЈЕКАТ „ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА НА ПРЕЛАЗУ ИЗ ОСНОВНЕ У СРЕДЊУ ШКОЛУ“

ЦИЉ: подстицање младих да путем активног учешћа у петофазном процесном моделу професионалне оријентације преузму одговорност за своју будућност, упознају себе и своје способности, путеве школовања и путеве каријере, да промишљено донесу одлуку о избору школе или да се укључе у свет рада и на тај начин постигну успех у планирању своје каријере.

8. разред

ОБЛАСТ

ЦИЉ

Ред.

број

НАЗИВ РАДИОНИЦЕ

Време реализације

 

 

1. САМОСПОЗНАЈА

Освешћивање личних  афинитета и капацитета младих у оквиру стицања реалне слике о себи.

1.

Представљање програма и портфолија за 8.разред

октобар

2.

У свету интересовања

-//-

3.

Графикон интересовања

-//-

4.

О стереотипима

-//-

5.

У свету врлина и вредности

-//-

6.

Самоспознаја – то сам ЈА

новембар

7.

Какав/каква сам на „први поглед“

-//-

8.

Моја очекивања

-//-

9.

Моја очекивања-колаж (заједно родитељи и деца)

-//-

2 и 3.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРЕТРАЖИВАЊЕ – МОГУЋНОСТИ ШКОЛОВАЊА И КАРИЈЕРЕСтицање знања о различитим информационим понудама о школи и занимању, као и оспособљавање младих да активно и самостално користе расположиве информационе понуде

10.

Слика савременог света рада и кључне компетенције за занимања

децембар

11.

Образовни профили у средњим школама

-//-

12.

Мрежа средњих школа

-//-

13

Захтеви занимања-одговарајуће способности и контраиндикације

-//-

14.

Сазнајем са интернета куда после основне школе

јануар

15.

Путеви образовања и каријере

-//-

16.

Припрема и спровођење интервјуа

-//-

17.

Опис занимања помоћу мапе ума

фебруар

18.

Критеријум за избор школе

-//-

19.

Испитивање ставова

-//-

20.

Избор занимања и приходи

-//-

21.

Оријентација ствара јасну слику

март

22.

Опис занимања уз помоћ мапе ума на родитељском састанку

-//-

 

 

 

 

 

4.

РЕАЛНИ СУСРЕТИ

 

5.

ОДЛУКАУпознавање са светом рада и опробавање младих у аутентичним ситуацијама у свету рада;Ученици који су учествовали у програму професионалне оријентације, оснажене су у тој мери да могу самостално да донесу одлуку о даљем школовању и занимању.

23.

Припрема за реалне сусрете

-//-

24.

Остварујемо учење путем реалних сусрета

-//-

25.

Документација за реалне сусрете

април

26.

Рефлексија учења у оквиру реалних сусрета

-//-

27.

Обука за конкурисање

-//-

28.

На разговору у предузећу

-//-

29.

Моја одлука о школи и занимању

мај

30.

Саветодавни рад

-//-

31.

За родитеље/старатеље и децу: Стилови васпитања наших родитеља

-//-

   Напомена: Зависно од организације образовно-васпитног рада и других активности у школи, током године је могуће сажимање радионица или померање термина за њихово извођење. Овај програм ће се реализовати у две групе, а реализатори су наставници и стручни сарадници: Марија Ивановић Божић, Горан Миленовић, Биљана Гојковић, Милан Димитријевић, Милан Лазаревић, и Миодраг Костић, Маријана Хаскић и Јасмина Милетић.

 

 

Последње вести

Сребро за наше девојчице

Ученици и ученице IV/1 и IV/2 су са својим учитељима Владаном Ивановићем и Весном Ранчић учествовали у спортским такмичењима које је организовало Учитељско друштво Ниш

Опширније...

Четвртаци у ,,Црвеном крсту”

У просторијама и организацији ,,Црвеног крста” Књажевац, ученици четвртог разреда све три основне школе су одмерили своје знање из области рада ове организације и показали

Опширније...

Електронски дневник

Због што објективнијег и ефикаснијег вођења евиденције о образовно-васпитном раду ученика, од 2019. године уведен је електронски дневник.